Stars Oshiokiyo

description: Tsukini Kawatte Oshiokiyo! (Stars version)
master badges